آدرس : اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان بهارستان 46
 تلفن های تماس : 03145837953 – 09131070413