مجتبی رفیعی

سمت: مدیریت کارخانه

زهره اسدی

سمت: مدیرعامل کارخانه و مهندس ساخت و تولید

رضا گل آقایی

سمت: حسابدار

محمد اصلانی

سمت: حسابدار

مسعود قاسمی

سمت: حسابدار​

مسعود خاتونی

سمت: مهندس ساخت و تولید

بهرام اشرفی

سمت: مهندس نقشه کش

محمدحسین بارپازان

سمت: خدمات پس ازفروش

مهدی بارپازان

مهدی بارپازان

سمت: خدمات پس ازفروش​

مهدی عباسی

سمت: خدمات پس ازفروش​