مجتبی رفیعی

سمت: مدیریت کارخانه

زهره اسدی

سمت: مدیرعامل کارخانه و مهندس ساخت و تولید

مسعود خاتونی

سمت: مهندس ساخت و تولید

رضا گل آقای

سمت: حسابدار

محمدحسین بارپازان

سمت: خدمات پس ازفروش

محمد اصلانی

سمت: حسابدار